“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาไทยผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ปี 2567 ครั้งที่ 24

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและยอมรับเงื่อนไขในการลงทะเบียนการส่งบทความ